Bij veel van de reizen die wij aanbieden staan ongerepte natuur en oorspronkelijke cultuur centraal. Het zal dan ook niet verbazen dat wij ons zeer begaan voelen met met het lot van beide. Wereldwijd staan natuur en oorspronkelijke cultuur onder druk door een veelheid van factoren, die wellicht kunnen worden samengevat met ‘ongebreidelde economische groei.’

Helaas neemt het toerisme, dat de grootste industrie ter wereld is, hier een belangrijk deel van voor zijn rekening. Deels is dit het gevolg van de algemene effecten van conventionele economische groei, zoals (toename van) uitputting van grondstoffen en ruimte, en vervuiling in de vorm van afval, water- en bodembverontreiniging en uitstoot van broeikasgrassen.

Maar een groot deel is ook het gevolg van het feit dat toerisme juist leeft van het moois dat de aarde nog te bieden heeft en zich dus concentreert in en rondom de natuurgebieden, de maagdelijkste stranden, de culturele hoogtepunten en ‘laatste’ oorspronkelijke dorpjes. Het is deze ‘parasitaire’ aard van het toerisme waar de angel zit.

Het antwoord is duurzaam toerisme, denken wij, en velen met ons. Heel kort samengevat verstaan wij daaronder een vorm van toerisme waarbij niet alleen de milieugevolgen (lokaal en globaal) zoveel mogelijk worden vermeden of gecompenseerd, maar de negatieve gevolgen ter plekke worden omgekeerd in een positieve bijdrage aan behoud van de lokale natuur. Dat lijkt hooggegrepen, maar diverse andere organsiaties laten zien dat het kan. Wij zijn bezig onze eerste bescheiden stapjes te zetten op deze weg. Hieronder kunt u lezen welke dat zijn.


Samenwerking met de lokale bevolking/community-based tourism

Waar mogelijk geven wij de voorkeur aan community-based lodges en/of ander vormen van CBT. Wij differentiëren hierbij, noodgedwongen, wel naar het luxe-niveau dat de klant wil.  Als een klant die beslist een 3 sterren-niveau wil, dwingen wij hem of haar niet om in een eenvoudige CBT-lodge te slapen. Daarnaast doen wij altijd onze best om de klant richting dergelijke accommodaties te sturen mits het, nogmaals, zijn/haar wensen niet frustreert. Maar als het 75 km extra rijden is naar de dichtstbijzijnde 'goede' accommodatie, dan zullen wij in de meeste gevallen toch kiezen voor de mindere, lokale (CBT) accommodatie.

Lokale 'staff' betrekken wij altijd uit het gebied ook als de kwaliteit hiervan nog niet goed is en we moeten investeren in de opleiding van deze mensen (in Noordoost-India op veel plaatsen het geval). Op de reizen in Noordoost-India gaat er een goede 'algemene’ gids mee, maar wordt er regelmatig een lokale gids bijgehuurd. Dit omdat het gebied een enorme verscheidenheid aan culturen en talen heeft, en iemand uit Guwahati niet noodzakelijkerwijs de taal en cultuur begrijpt van iemand uit een afgelegen bergdorpje. Op deze wijze worden er ook inkomsten gegeneereerd in de afgelegen dorpjes, ook als onze kalnten daar niet slapen.

Maar wat sommige reisorganisaties doen, namelijk hun Nepalese koks, gidsen en zelfs dragers naar Ladakh of Noordoost-India laten komen omdat deze nu eenmaal beter functioneren en goedkoper zijn, is niet onze stijl.


Beleid ten aanzien van milieu

De belangrijkste milieugevolgen van een reis zijn gekoppeld aan het transport (vliegreis en lokaal), de accommodaties en de activiteiten. Daarnaast is waterschaartse en -vervuiling, zeker in India, een aspect waar wij graag speciale aandacht aan besteden.


Transport/ CO2 uitstoot

CO2 en het ‘broeikaseffect’ staan momenteel 'toevallig’ meer in de belangstelling dan andere milieuproblemen wegens het wereldomvattende karakter en het feit dat de gevolgen ons allemaal kunnen raken.  Maar het gaat natuurlijk om een veel breder skala aan problemen, veroorzaakt door CO2 en andere gassen (luchtvervuiling). Of anders gesteld, de CO2-problematiek is wellicht de meest aansprekende indicator van de gevolgen van het ongebreidelde gebruik van fossiele brandstoffen.  Ademhalingsproblemen bij mens en dier, bodem- en zeevervuiling zijn slechts enkele van de andere (lokale) effecten, naast uiteraard de dramatische milieugevolgen van oliewinning en -distributie.

De toerisme-industrie, althans het niet-duurzame deel, is wegens haar grote aandeel in de wereldeconomie per definitie één van de belangrijkere veroorzakers van deze problemen. Wij raden onze klanten dan ook aan om hun internationale vlucht te compenseren via GreenSeat.


Wat wij doen

 1.   Alle binnenlandse vluchten worden gecompenseerd (mits deze optie aanwezig is), ongeacht of de klant hierom vraagt.

 2.   Zo efficiënt mogelijk gebruik van lokale vervoermiddelen: 

 3. Efficiënte routes gaan altijd voor, dus niet een lange dag rijden voor een mooie plek en de volgende dag weer terug (altijd 2 overnachtingen, b.v.k 3)

 4. Geen onnodige kilometers rijden voor een blikje cola voor een klant of rookwaren voor een chauffeur.

 5. In principe 3 personen per jeep (geen jeeps met 1 persoon). In Bhutan gebruiken wij (minder vervuilende) bussen voor groepen vanaf 7 personen.

 6. Voor zover mogelijk toezien op goed onderhoud van de jeeps en bussen die wij huren (veel luchtvervuiling wordt veroorzaakt door slecht onderhouden motoren in India); walmende jeeps worden niet geaccepteerd.

 7.   CO2-uitstoot door accommodaties is gekoppeld aan vormen van luxe zoals onnodige verwarming, open haard in de kamer, uitbundige verlichting, onnodig gebruik van airconditioning en inkoop van producten van buiten de regio (transport). Wij letten hier ook op bij de keuze van de accommodaties.

 8.   Advies aan accommodatiehouders over verbranding van afval (smeulende vuurtjes en pogingen tot verbranding van harde plastics veroorzaken de meeste vervuiling, waaronder giftig dioxine).

 9.   Advies aan accommodaties om drijfgasvrije koelkasten te gebruiken (is nog niet standaard in India).


Accommodaties

Wij zijn onlangs begonnen om aan accommodatie-houders informatie te geven over energiegebruik, de milieugevolgen van verpakt en geïmporteerd voedsel, watergebruik en afvalproductie en –verwerking. Dit is een traag en moeizaam proces, aangezien het geheel op basis van vrijwilligheid en interesse gebeurt. 


Activiteiten (excursies, trektochten)

De volgende lijst, hoewel niet uitputtend, geeft aan op welke zaken wij proberen te letten op trektochten, wandelingen en andere excursies:

 1. Gezuiverd of gekookt bron- of grondwater heeft altijd de voorkeur boven mineraalwater. Klanten krijgen aktieve voorlichting hierover.

 2. Op trektochten in principe nooit mineraalwater

 3. Plastic flessen mineraalwater die tijdens jeeptochten worden verstrekt, worden nooit onderweg achtergelaten (ook niet in vuilnisbakken of bij hotels), maar meegenomen naar het einde van de reis en aldaar gerecycled indien mogelijk (NE-India, Sikkim en Bhutan) of anders op een centrale vuilnisbelt (landfill) gedeponeerd (Ladakh en H.P.).

 4. Op trektochten wordt geen afval achtergelaten anders dan organisch materiaal (dat voor 90% naar de pakpaarden gaat als deze er zijn, anders begraven wordt).

 5. Op trektochten in principe nooit mineraalwater.

 6. Op trektochten koken we op aardgas of petroleum (dat heet in India kerosene), nooit op houtvuur; geprobeerd wordt dit ook toe te passen op het koken voor/door dragers (trektochten in Nepal en in Ladakh in de winter), maar dit blijft lastig (op meeste treks hebben we pakpaarden).

 7. Op trektochten hanteren we strenge regels ter voorkoming van vervuiling van schone beken.

 8. Waar overbegrazing door pakpaarden dreigt (serieus probleem op drukke treks in Ladakh) proberen we door een (tevoren) aangepaste routeplanning uit te wijken naar andere kampeerplaatsen.

 9. Zie verder onder CO2-uitstoot.


Water

Watervervuiling is op veel (toeristische) plaatsten in de wereld een probleem, maar waterschaarste en -uitputting zijn in India op veel plaatsen nog veel prangender (met name in Ladakh en sommige plaatsen in NO-India). We geven voorlichting aan gasten, gidsen, koks en accommodatiehouders over de keuzes die zij hierin kunnen maken. Zoals: neem niet elke dag een douche, probeer het komposteertoilet eens, was af in een teil in plaats van in de beek zelf.

Helaas ligt het grootste probleem vaak bij het aanbod van voorzieningen. In de ‘moderne’ Ladakhi accommodaties, bijvoorbeeld, wordt de indruk gewekt dat er geen waterprobleem is omdat de meeste accommodaties diepe, zelf geslagen bronnen hebben die een indrukwekkende hoeveelheid water produceren. De uitputting van de aquifers (watervoerende lagen) onder Leh is echter een voorspelbare tijdbom.


Ondersteunen van goede doelen

Het is ons streven om begin 2017 50% van onze groepsreizen gekoppeld te hebben aan een 'goed doel' in de zin dat er daadwerkelijk geld uit de reissom daarheen gaat. Bij individuele reizen zal dit op vrijwillige basis zijn. Het gaat daarbij om lokale inititatieven die daadwerkelijk bijdragen aan duurzaam toerisme of duurzame ontwikkeling, Het betreft zowel projecten op het gebied van natuur/milieu als sociale projecten. Zie de pagina over Ondersteunde Projecten. Konkrete voorbeelden worden daarnaast genoemd in de reisbeschrijvingen.


Natuurreizen en bezoek natuurgebieden

Uiteraard nemen wij alle regels in acht die gelden in parken en andere natuurgebieden.

Dat is op zichzelf helaas niet iets vanzelfsprekends in India. De meeste reisorganisaties laten het aan de lokale gids of chauffeur van de safari-jeep over of de regels gerespecteerd worden. We denken dan met name aan de parken in Noordoost-India Op jeepsafari’s bijvoorbeeld, geven wij altijd tevoren instructies aan chauffeurs en gidsen in parken over hoe te voorkomen dat dieren verstoord worden (door b.v. te hard rijden, schreeuwen, de dieren naroepen of het geluid ervan imiteren). In principe staan wij op onze reizen geen night drives toe en ontmoedigen wij het gebruik van lokrecorders (bedoeld om vogels dichterbij te halen).

Op alle reizen met een natuurcomponent mert meer dan vier deelnemers worden extra lezingen gegeven door medewerkers van JTT en/of lokale specialisten over de natuurbeschermings-problematiek (de educatieve en bewustwordings-component van ecotoerisme) en met name de relatie tussen natuurbescherming en de sociaal-economische problemen direct buiten de parken.


Donaties

Daarnaast wordt op de meeste groepsreizen met een duidelijk accent op natuur een deel van de reissom besteed aan een bijdrage aan lokale natuurbeschermingsprojecten, human-wildlife conflict programma's en educatieve programma's waar mogelijk.


Sociale aspecten

In een land waar de meeste mensen nog nooit gehoord hebben van CAO’s, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzkeringen, laat staan van het begrip personeelsvereniging of vertrouwenspersoon voor ongewenste intimiteiten, is het geheel aan de ondernemer om te bedenken hoe, en in welke mate hij zijn werknemers helpt met arbeidsgrelateerde risico’s. Overigens hebben wij niemand in vaste dienst, al onze medewerkers zijn ofwel zelfstandig/free-lancer of werken voor een ander bedrijf.

Dat neemt niet weg dat wij wel ons best doen om zo goed mogelijke arbeidscondities te verschaffen aan de mensen die voor ons werken, naar lokale omstandigheden. We doen dat door onder andere op de volgende zaken te letten:

 1. Redelijke beloning. We betalen een gids, paardenman, kok of chauffeur volgens de lokaal geldende tarieven (ten minste op een middenniveau), lichten onze klanten hierover in en adviseren hen om overeenkomstig een fooi te geven (in India essentieel onderdeel van het ‘loon’). Reisdagen om bij de klant te komen en overbruggingsperiodes die te kort zijn om naar huis te gaan worden betaald.

 2. Hoewel verzekeringen voor b.v. paardenmannen en gidsen in afgelegen gebieden nog niet bestaan, proberen wij zo goed mogelijk bij te springen als zich (beroeps)ongelukken voordoen. Dit kan lichamelijk letsel zijn, het verongelukken van een pakpaard of (niet verzekerde) autoschade van een zelfstandige chauffeur.

 3. Wij annuleren hotels niet in een laat stadium, en als dat onverhoopt toch gebeurt, heeft de hoteleigenaar recht op volledige (3 dagen van tevoren) of gedeeltelijke compensatie (een week van tevoren 75%, etc.). Overigens hebben de meeste accommodatiehouders zichzelf tegenwoordig behoorlijk goed ingedekt tegen annulering. Sommigen vragen een aanbetaling (niet restitueerbaar) van 50%.


Ecolabels

Wij vinden het belangrijk om door een onafhankelijke instantie te worden geaccrediteerd op het gebied van ons duurzaamheidsbeleid. Zo zijn wij bezig met het verkrijgen van de status ‘Partner’ bij Travelife (www.travelife.org). Momenteel hebben wij de status ‘Engaged’.